4A Susanne Buchinger

3A Klasse Susanne Buchinger, Religionslehrerin Ingrid Veress

2A Klasse Susanne Buchinger
1A Klasse Susanne Buchinger
Schulbeginn 1A Klasse Susanne Buchinger
Der Schulbeginn mit Warnwesten